ISOFA

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft een groot aantal zorgtaken bij gemeenten en burgers gelegd. In Wageningen is het beleid voor Minima / Schulddienstverlening, onderdeel van het Armoedebeleid, mede tot stand gekomen in samenwerking met diverse plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

ISOFA-Wageningen is een initiatief van het Diaconaal Platform Wageningen (DPW) waarin de plaatselijke kerken samenwerken op maatschappelijk terrein.

Op initiatief van het DPW heeft een werkgroep onderzocht of in Wageningen behoefte is aan een vrijwilligers organisatie die werkt volgens de richtlijnen van SchuldHulpMaatje.nl.  In Wageningen zit 10% van de huishoudens in een situatie met financiële risico’s.  Onze vrijwilligers zullen gedurende een afgesproken periode samen oplopen met de hulpvrager, en zo nodig wekelijks contact onderhouden. Zij helpen niet alleen mensen die met schulden te kampen hebben, maar ook als iemand hulp op prijs stelt. Dat is soms het geval als hij of zij het overzicht en de greep op de inkomsten en uitgaven kwijt is of dreigt te verliezen. Dan helpen we om de administratie weer in orde te krijgen. Het accent zal liggen op het voorkómen van (oplopende) schulden en op ondersteuning tijdens het proces van schuldsanering.

De stichtingsakte is op 22 augustus 2014 bij de notaris gepasseerd (opr.akte). De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 61309133.
Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit: mw M. Boelhouwer (voorzitter), A.J.M. van Oostrum (vice-voorzitter), G. van Vliet (secretaris), A.J.M. Huijbers (penningmeester) en G.van de Kraats (algemeen bestuurslid).
IBAN NL69 TRIO 0197 9712 37 t.n.v. ISOFA-Wageningen

ISOFA-Wageningen is onderdeel van het landelijk netwerk SchuldHulpMaatje.nl