identiteit

In de christelijke kerken zien we het als een Bijbelse opdracht om mensen om ons heen tot steun te zijn. Van oudsher heeft dit geleid tot een actieve rol van kerken in diverse zorggebieden. Later werden veel zorgtaken door de overheid overgenomen. Om economische redenen worden die taken nu weer teruggelegd bij de burgers. De kerken nemen opnieuw initiatieven om te voorzien in zorg voor mensen om ons heen. Tegen die achtergrond heeft het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW) het initiatief genomen voor een project dat heeft geresulteerd in de oprichting van ISOFA. Door de inzet van getrainde vrijwilligers worden mensen geholpen als financiële problemen een goed en gezond functioneren in de weg staan.

ISOFA is als interkerkelijke stichting zelfstandig. De band met de plaatselijke kerken is geborgd door de instelling van een Deelnemersraad. De leden van de deelnemersraad zijn de contactpersonen met de kerken. De kerken zijn een belangrijke steun voor ISOFA. Ze zijn een bron waaruit de vrijwilligers komen en ze ondersteunen het project financieel.

Van bestuursleden en medewerkers wordt verwacht dat het christelijk geloof de drijfveer is voor hun inzet voor de Stichting. We zien het als een Bijbelse opdracht dat we omzien naar mensen om ons heen en die waar nodig bijstaan. Hulp is beschikbaar voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloof, geslacht of geaardheid.