Financiering in 2015

In 2014 en 2015 heeft het bestuur veel energie gestopt in het opzetten van de stichting en het vinden van financiering.

Het ontwikkelen en in stand houden ons werk vraagt naast de inzet van tijd ook geld. De oprichting van de stichting, de aansluiting bij het landelijke netwerk SchuldHulpMaatje, de trainingen voor de coördinator en de vrijwilligers brengen flinke kosten met zich mee, terwijl er geen inkomsten zijn. De hulpverlening is namelijk gratis.

In de aanloopfase is ISOFA – Wageningen financieel gesteund door de plaatselijke kerken. Voor een duurzame financiering zal ISOFA zoeken naar fondsen die structureel willen bijdragen. Ook bijdragen van de kerken en particuliere giften zijn van groot belang, mede omdat ze de band tussen ISOFA en de kerken (kerkleden) versterken.
ISOFA Wageningen zal daarom voortdurend bezig zijn met de financiering van het werk. Hieronder is aangegeven hoe participatie en financiële betrokkenheid van gemeente, kerken, bedrijven, organisaties en fondsen naar verwachting bewerkstelligd gaat worden.
Gemeente: Van de burgerlijke gemeente is er de toezegging dat ons project in 2016 in het aanbestedingstraject voor de begroting 2017 e.v. mee kan doen (in een gezamenlijke subsidieaanvraag voor het betreffende domein). Er wordt gerekend op een structurele bijdrage m.i.v. 2017.
Bedrijven en organisaties: Wageningen heeft enkele organisaties met veel werknemers, waar ook schuldenproblematiek kan spelen. De stress die dat oplevert, kan ziekteverzuim e.d. opleveren. Een bedrijf kan er belang bij hebben korte lijnen met onze hulpverlening te hebben. Mogelijk willen zo ons ook sponsoren. Andere bedrijven zullen worden benaderd via ondernemersnetwerken.
Kerken: de deelnemende kerken zijn bereid om jaarlijks een of meer collecten te houden. Daarnaast zal ISOFA zeer waarschijnlijk voor de eigen huisvesting tegen geringe vergoeding gebruik kunnen maken van een werkruimte bij het kerkelijk bureau.
Particulieren: voor een deel zijn dit diensten in natura van personen of kleine bedrijven. Dat kan via de diaconie van de plaatselijke kerken.
Fondsen: Voor de startsubsidie is een beroep gedaan op het Oranje Fonds en het Kansfonds. Andere fondsen worden benaderd zodra aantoonbaar is dat SchuldHulpMaatje in een behoefte voorziet. Op dit moment is ons argument dat deze projecten landelijk zeer succesvol zijn. Uit onderzoek van de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje, Nibud en de overheid, is gebleken dat ondersteuning van mensen die kampen met financiële problemen, naast persoonlijke, ook maatschappelijk forse besparingen kan opleveren.

—————

De bankrekening is bij de Triodosbank: NL69 TRIO 0197 9712 37
ISOFA heeft een ANBI status voor de Belastingdienst.

De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door een commissie en in orde bevonden.
(download pdf Goedgekeurde jaarstukken 2014 Isofa)